Ultima actualizare: 25.04.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI

Colegiul Medicilor din România în continuare ,,Colegiul’’, ,,Instituția’’ sau ,,Noi’’, este organizaţia profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Pictor Alexandru Romano, nr. 14, Sector 2, București, cod poștal: 023965

Adresă de e-mail: office@cmr.ro

Nr. de tel.: +40-21-413.88.00

 1. OBIECTIVE

 • Conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor și bunele practici în materie de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate;
 • Transparența privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității a datelor cu caracter personal.
 1. APLICABILITATE

Prezenta Politică se aplică:

 • conducerii Colegiului;
 • tuturor angajaților Colegiului;
 • tuturor persoanelor care realizează o prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul și mijloacele stabilite de către Colegiu (ex. parteneri contractuali);
 • altor persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de Colegiu.
 1. PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Colegiul Medicilor din România (în continuare ,,Colegiul’’, ,,Instituția’’ sau ,,Noi’’) în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 1. TIPURILE DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Pentru încheierea și executarea:

 • contractelor de prestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, data și anul nașterii, serie și număr carte de identitate/pașaport, sexul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel;
 • protocoalelor de parteneriat, contractelor de colaborare, contractele de finanțare/sponsorizare în care Colegiul are calitatea de finanțator/sponsor prelucrăm după caz, pe lângă datele menționate mai sus, și C.N.P.-ul, situația medicală, situația socială a persoanei vizate.

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date:

 • date de identitate din C.I./pașaport: nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu;
 • date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon;
 • date din acte de stare civilă (ex.: cazurile de beneficii oferite – număr de zile libere – în temeiul legii etc.);
 • date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.);
 • date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.).

În vederea completării și transmiterii formularului de contact de pe website-ul Colegiului: https://www.cmr.ro (în continuare ,,website’’), prelucrăm următoarele tipuri de date: numele, prenumele, e-mail-ul și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea: Subiect/Mesaj din cuprinsul formularului de contact.

Dacă optați în mod expres pentru astfel de comunicări, vă utilizăm datele cu caracter personal în scop de marketing, spre exemplu: pentru a vă transmite comunicări de tip newsletter sau buletine informative, informări legate de organizarea și exercitarea profesiei de medic, informări privind evoluția legislației în domeniul medical etc. Exprimarea consimțământului dvs. în acest sens, se poate face:

 • fie bifând o căsuță de acord în acest sens, care va apărea la momentul vizitării website-ului sau realizării anumitor acțiuni precum: înscrierea la un eveniment, achiziționarea unor produse etc.

Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune la fel de simplă de a vă dezabona (de a vă retrage consimțământul dvs.) în orice moment.

Tot astfel, doar cu acordul dvs. expres, în scopul promovării activității Colegiului, prelucrăm imagini, video-uri, înregistrări audio și testimoniale cu dvs. Consimțământul dvs. se va solicita înainte de realizarea și utilizarea propriu-zisă a acestora și poate fi retras în orice moment, fără a avea efect retroactiv, cu privire la materialele deja publicate pentru care exista consimțământul dvs. la momentul publicării.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 1. TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR

Datele dvs. sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • în baza consimțământului oferit în prealabil (ex. cazuri specifice de marketing și publicitate etc.);
 • pentru atingerea interesului legitim al Colegiului (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase, în scopuri statistice, științifice etc.).
 1. DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Asociației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.);
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului:
  • în scopuri de marketing și publicitate;
  • pentru asigurarea funcționalității și mentenanței website-ului;
  • pentru stocarea datelor în condiții de securitate și confidențialitate;
  • pentru efectuarea donațiilor/sponsorizărilor;
  • pentru facturare;
  • în scopul ținerii evidențelor contabile;
  • pentru asigurarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică;
  • pentru asigurarea serviciilor de resurse umane (angajare);
  • pentru pontaj: HRSelf;
  • pentru supravegherea video;
  • pentru organizarea și desfășurarea de diferite campanii/proiecte/evenimente;
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 1. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa dpo@cmr.ro, prin poștă sau curier la adresa: Str. Pictor Alexandru Romano, nr. 14, Sector 2, București, cod poștal: 023965.